Honda Civic Type-R
Honda Civic Type-R
Built : 2002
Chassis : 001/001
Honda Civic Type-R
Honda Civic Type-R
Built : 2002
Chassis : 001/002
Honda Civic Type-R
Honda Civic Type-R
Built : 2003
Chassis : 001/003
Honda Civic Type-R
Honda Civic Type-R
Built : 2003
Chassis : 001/004
Honda Civic Type-R
Honda Civic Type-R
Built : 2003
Chassis : 001/005
Honda Civic Type-R
Honda Civic Type-R
Built : 2004
Chassis : 002/004
Honda Civic Type-R
Honda Civic Type-R
Built : 2004
Chassis : 002/005
Honda Civic Type-R
Honda Civic Type-R
Built : 2004
Chassis : 002/006